Petal Fresh PURE - 라벤더 샤워젤 475ml
SALE
SOLDOUT
23,000원 28,000원

유기농 라벤더, 강력한 수분 공급, 건조한 피부 개선

LAUV


대표 : 박정향,이진욱 |  사업자등록번호 : 293-07-01482

통신판매업신고 : 2020-경기양평-0285호  

주소 : 경기 양평군 양평읍 백안길 37 (백안리) 1층 LAUV

전화 : 031-771-5460  |  팩스 : 031-771-5461


Terms of Use ㅣ Privacy

LAUV

대표 : 박정향  |  (주)페탈프레쉬코리아  |  사업자등록번호 : 495-88-01845  |   통신판매업신고 : 2020-경기양평-0285호

주소 : 경기 양평군 양평읍 백안길 37 (백안리) 1층 LAUV  |  전화 : 031-771-5460  |  팩스 : 031-771-5460

제휴/입점문의 : lauv_01@naver.com


이용약관  ㅣ 개인정보취급방침